Sự khác nhau giữa sổ hồng và sổ đỏ

Thực tế khái niệm sổ đỏ và sổ hồng thực tế là do người dân dựa trên màu sắc của mỗi loại giấy để gọi tên còn tên đầy đủ phải là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Sự khác nhau giữa sổ hồng và sổ đỏ

Cơ bản chúng ta có thể hiểu như sau :

1. Với sổ đỏ : Do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành có bìa màu đỏ với nội dung nghi nhận quyền sử dụng đất . Theo quy định tại khoản 20 Điều 4 Luật đất đai 2003: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất”.

2. Với sổ Hồng : Do Bộ Xây dựng ban hành có bìa màu hồng với nội dung ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Sổ Hồng được cấp cho chủ sở hữu theo quy định sau đây:

a. Chủ sở hữu nhà ở cũng là chủ sở hữu đất ở, chủ sở hữu căn hộ trong nhà chung cư : Được cấp một giấy chứng nhận là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

b. Chủ nhà ở không là chủ sở dụng đất ở : Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở quy định tại khoản này được gọi chung là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Tuy nhiện vào năm 2009, Chính phủ đã ban hành Nghị đình số 88/2009/NĐ-CP đã thống nhất hai loại giấy chứng nhận nói trên sẽ do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất. nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Kế thừa quy định nói trên, Điều 97 Luật Đất đai 2013 cũng quy định: “1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một loại mẫu thống nhất trong cả nước. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Như vậy, theo như các quy định vừa trích dẫn ở trên, sổ đỏ hay sổ hồng đều là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc quyền sở hữu nhà ở do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Thực tế hiện nay vẫn đang lưu hành cả 3 loại giấy tờ là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cả 3 đều có giá trị pháp lý như nhau.
Facebook Comments
Blogger Comments
PHÒNG KINH DOANH GAMUDA GARDENS- GAMUDA CITY

LIÊN HỆ : NGUYỄN VĂN ĐÔNG - HOTLINE: 0968.609.792 - WEBSTE: WWW.NGUYENVANDONG.NET

PHÒNG KINH DOANH GAMUDA GARDENS- GAMUDA CITY ®